torsdag 29 maj 2008

Tema ideologi: ”Dit land, dit valg”

Turen går vidare till Danmark. Dansk Folkeparti är det parti som Sverigedemokraterna tydligast orienterat sig mot. Var partiet står i invandringsfrågan känner de flesta till, men var står partiet i övrigt? Bloggen har studerat partiets politik på fyra områden (ekonomisk politik, socialpolitik, kulturpolitik och utrikespolitik) för att komma partiets ideologi på spåren. Vi börjar med den ekonomiska politiken.

Dansk Folkeparti vill att Danmark självt har kontroll över den ekonomiska politiken, såväl penningpolitik som finanspolitik. Detta är en grundläggande nationalistisk ståndpunkt.

”Dansk Folkeparti mener, at det er en afgørende forudsætning for Danmarks eksistens som selvstændig nation, at samtlige disse politikområder besluttes af danske politikere og Nationalbanken. Det er hovedårsagen til, at Dansk Folkeparti har afvist - og fortsat vil afvise - Danmarks deltagelse i den fælles europæiske mønt, Euro’en. Dropper vi Kronen, flytter vi den økonomiske magt over Danmark over på udenlandske politikeres og embedsmænds hænder”

Socialpolitiskt ser partiet en naturlig koppling mellan den nationella identiteten och viljan till socialt ansvarstagande. Partiet vill överbrygga de ekonomiska klyftorna i samhället, och ser de kulturella klyftorna som ett hinder i denna strävan. Partiet visar en tydlig socialnationalistisk profil.

”Dansk Folkeparti ønsker at bibeholde et velfærdssamfund, hvor de sociale ydelser tildeles som behovsrelaterede ydelser såvel som rettighedsbaserede generelle ydelser, der tilfalder hele befolkningen. Forudsætningen for, at den danske velfærdsmodel også i årene fremover vil nyde den nødvendige opbakning i befolkningen, er, at der i samfundet er den nødvendige solidaritet og sammenhængskraft. Et uhomogent samfund vil aldrig være i stand til at opretholde en velfærdsmodel, hvor anseelige beløb omfordeles mellem forskellige befolkningsgrupper”

I förra artikeln nämnde vi det norska Senterpartiets ställningstagande för nationellt bärande institutioner. Även Dansk Folkeparti understryker familjens, folkkyrkans och monarkins betydelse, vilket indikerar att man är ett nationalkonservativt parti på kulturpolitikens område. I sitt kulturpolitiska program uttrycker man också en tydlig nationalism:

”Dansk Folkeparti er tilhænger af et kulturelt samarbejde med andre lande, men vi er modstandere af at give kulturer, der bygger på helt andre værdinormer end vore, indflydelse i Danmark. Den livsform, vi har valgt i Danmark, er enestående. Den er betinget af vores kultur, og den kan i et så lille land som vort ikke overleve, hvis vi tillader masseindvandring af fremmede religioner og fremmede kulturer. Et multikulturelt samfund er et samfund uden indre sammenhæng og sammenhold, og derfor er denne verdens multikulturelle samfund præget af mangel på solidaritet og ofte tillige af åben konflikt. Der er intet grundlag for at antage, at Danmark kan undgå at komme til at dele skæbne med andre multikulturelle samfund, hvis vi lader fremmede kulturer få afgørende indflydelse.”

När man studerar partiets försvars- och utrikespolitik måste man ha i åtanke att Danmark, liksom Norge, är ett av NATO:s ursprungliga medlemsländer. Båda har varit med sedan Atlantpakten bildades 1949, alltså i snart 60 år, det vill säga nästan lika länge som landet varit medlem i FN (1945). Denna historia påverkar givetvis alla danska (och norska) partier. Dansk Folkeparti vill att Danmark upprätthåller sin frihet och självständighet genom deltagande i NATO och FN. Skrivningen ”Internationalt militært samarbejde udgør et vigtigt element for Danmarks sikkerhed, og i forhold til vore internationale forpligtelser – såvel i NATO som i FN” gör det möjligt för Dansk Folkeparti att ställa upp på att dansk trupp skickas till fjärran infernon som Irak. På ett mer ideologisk plan tar partiet avstånd från globaliseringen och i sann nordisk tradition står man upp för den internationella solidariteten.

Dansk Folkeparti är att betrakta som ett nationalistiskt parti med starka sociala värderingar och en kulturkonservativ profil, och därmed ett parti som står Sverigedemokraterna mycket nära.

Innan vi åker vidare vill bloggen avsluta denna studie med ett citat från partiets utrikespolitiska program:

”Dansk udenrigspolitik vigtigste målsætning er at sikre Danmarks selvstændighed. Danmark har gennem hele sin tusindårige historie været et frit og selvstændigt land. Kun i fem år, fra 1940-45, har hele Danmark været besat af en fjendtlig magt”

Den europeiska stormakt som besatte danskt territorium mellan åren 1940-45 var Tyskland. Det Tredje Riket är den epok (1933-45) som dessvärre präglat tysk nationalism i modern tid. Nästa stopp på vår ideologiska resa är Danmarks granne i söder.

Inga kommentarer: