torsdag 29 oktober 2009

Riktlinjer för SD:s arbetsmarknadspolitik

Riktlinjer för en sverigedemokratisk arbetsmarknadspolitik antogs av partiets landsdagar den 17 oktober 2009.

Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det arbetsmarknadspolitiska området.
Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen. Avsaknaden av ideologiska bindningar och bevakande av särintressen på området gör att partiets politiska inriktning kan komma att skifta beroende på underliggande förutsättningar, politiska förändringar och konjunkturläge.
Hög grad av stabilitet på arbetsmarknaden är en bra grund för nöjda löntagare samt ett produktivt näringsliv. Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter vilket i sin tur förutsätter en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse av handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter.
Såväl fackförbunden som arbetsgivarorganisationerna fyller härvidlag en viktigt samhällsfunktion. Viktigt att poängtera är dock att arbetsgivare och löntagare inte enbart har motstridiga intressen, utan också starka gemensamma intressen i stabilitet och tillväxt. En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet.
Tillväxtskapande åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik.
Sverigedemokraterna försvarar grunderna i den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter genom förhandlingar gör upp om lönenivåer och andra centrala villkor. Vi tror på en aktiv arbetsmarknadspolitik där statens huvudsakliga roll är att övervaka att arbetsmarknaden och dess spelregler fungerar optimalt. Bortsett från vad som framgår av nedanstående skrivningar har partiet inga ambitioner att göra några betydande ingrepp i den rådande lagstiftningen på området.

Under mandatperioden 2010-2014 ämnar Sverigedemokraterna primärt driva följande frågor med koppling till det arbetsmarknadspolitiska området:

Understödja sysselsättning, flexibilitet och tillväxt genom att:
- Öka stödet till landets innovatörer samt höja anslagen till forskning och utveckling.
- Öka stödet till turism- och besöksnäringen, med särskilt fokus på den del av dessa näringar som lyfter fram landets historia och kulturarv.
- Reformera LAS, så att det blir möjligt att undanta fler personer ifrån turordningsreglerna för samtliga företag.
- Säkerställa näringslivets behov av stabil och billig tillgång till el, genom att förlänga de befintliga kärnkraftsverkens livslängd och investera i ny kärnkraft.

Motverka lönedumpning och skydda svenska löntagare genom att:
- Riva upp de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring, slopa permanenta uppehållstillstånd och kraftigt reducera anhöriginvandringen. Tillfälliga arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare skall endast kunna tilldelas arbetstagare med kompetens som omöjligen går att finna i Sverige.

Försvara den svenska modellen genom att:
- Verka för ett avskaffande av utstationeringsdirektivet, delar av den nuvarande arbetstidslagen samt alla övriga försök till inblandning på den svenska arbetsmarknaden ifrån EU eller andra utländska intressen.

Motverka diskriminering och svenskfientlighet genom att:
- Skrota instegsjobben och förbjuda alla andra former av positiv särbehandling, etnisk kvotering/diskriminering på
arbetsmarknaden.

Öka löntagarnas trygghet genom att:
- Förstärka satsningen på yrkesutbildning.
- Höja ersättningsnivåerna i A-kassan.

måndag 12 oktober 2009

SD står starkt bland Handels medlemmar

Sverigedemokraterna stärker sina positioner i LO-leden. Var tionde medlem i fackförbundet Handels skulle rösta på SD om det vore val i dag. Det visar en enkät som Handels gjort bland sina medlemmar i nordöstra Skåne och Blekinge. Enkäten visar också att fyra av fem av medlemmarna vill att förbundet arbetar med politiska frågor som barnomsorg, sysselsättning och arbetsmarknadspolitik. SD stöds av 9,7 procent och moderaterna av 13,1 procent. Varannan medlem tänker rösta på socialdemokraterna.

torsdag 1 oktober 2009

Folkrepubliken fyller år


Idag fyller Folkrepubliken Kina 60 år. Det nya Kina som Mao utropade den första oktober 1949 fick en ny flagga och ett nytt statsvapen. Den stora stjärnan symboliserade Kinas kommunistiska parti, och de fyra mindre stjärnorna symboliserade bönderna, arbetarna, småborgarna och de patriotiska kapitalisterna, alltså de samhällsklasser som skulle bygga det nya Kina.
Man kan se på världen med olika glasögon, men för att förstå densamma måste man ha ett kulturellt och historiskt perspektiv vid sidan av det politiska och ekonomiska. Liberaler tenderar att glömma eller bortse från det kulturella och historiska perspektivet. Därför tror de att västerländsk demokrati är något som kan implementeras på samma sätt och samtidigt överallt på jorden. Så är det förstås inte.
Kina är idag en kapitalistisk enpartistat, men framförallt ett imperium. Detsamma gäller den kapitalistiska tvåpartistaten USA och den kapitalistiska flerpartistaten Ryssland. Att dessa imperier ser om sina intressen i världen är fullt naturligt. I studiet av internationella relationer kallar man detta realism.
En nation utvecklar den ekonomiska och politiska modell som passar dess syften bäst. För närvarande passar kapitalismen den kinesiska utvecklingen bäst. Kina är på frammarsch i Afrika och kineserna tar för sig av afrikanska naturtillgångar som de själva inte har. I gengäld finansierar kinesiska företag afrikansk infratruktur som Kina givetvis har nytta av när råvarorna ska skeppas till Mittens rike. Så fungerar världen.