söndag 20 februari 2011

En extra ordinär händelse #1

I samband med regionfullmäktige i Vänersborg den första februari höll jag följande anförande angående regionens krishanteringsplan.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare!
I bilaga 1 i krishanteringsplanen definieras en ”extraordinär händelse” som en ”händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner”.
När kriminella gäng, inte sällan av olika etnisk bakgrund, drabbar samman vid våra akutmottagningar med skottlossning som följd är det alltså en ”extraordinär händelse”. På samma sätt är det en ”extraordinär händelse” varje gång räddningstjänsten utsätts för stenkastning. Detta är en situation som sju av partierna i denna kammare har skapat.
Vid ”extraordinära händelser” får krisledningsnämnden fatta beslut om att överta beslutsrätten från andra nämnder i regionen. Mig veterligen har det aldrig hänt, men ibland undrar man om det inte skulle behövas.
Krishanteringsplanen är tydlig. Planen klargör inte bara roller och ansvar i händelse av kris. Den visar också på en krismedvetenhet då den klargör att globaliseringen och kulturella skillnader i samhället innebär vissa risker som kan påverka vår region negativt i form av social oro.
Sverigedemokraterna yrkar därför bifall till regionstyrelsens förslag att regionfullmäktige fastställer denna plan.

Inga kommentarer: