måndag 10 augusti 2009

Sommar med Ernst, Ernst och Ernst; Del 3

Schweizaren Armin Mohler (1920-2003) har delat in den tyska idéströmningen konservativ revolution i fem kategorier varav tre är ideologiska/teoretiska och två mer handlingsinriktade.

1) De nationalrevolutionära och den preussiska principen
Den nationalrevolutionära gruppen bestod av unga tyskar med fronterfarenhet från första världskriget. Krigsnederlaget och den så kallade skyttegravssocialismen hade präglat dem och deras starka nationalistiska och revolutionära vilja. Preussen var i många hänseenden de nationalrevolutionäras ideal, men det konservativa elementet kom här i skymundan. De var starkt bejakande till samhällets teknologiska utveckling och kan såtillvida ses som futuristernas kusiner. Gruppen utvecklade tidigt tankar om den tyska/preussiska (icke-marxistiska) socialismen och önskade sig således en icke-kapitalistisk samhällsordning på nationell grund. I en vidare bemärkelse var de anti-västliga och fiender till all sorts liberalism (”England inom oss”). Utrikespolitiskt orienterade de sig österut. Som företrädare för denna grupp nämns bland andra Ernst Jünger, Otto Strasser, Ernst von Salomon, Harro Schulze-Boysen och Ernst Niekisch.

2) De ungkonservativa och den tyska rättsidén
Den tyska ungkonservativa gruppen använde prefixet ”ung” för att avgränsa sig mot den reaktionära konservatismen. De ungkonservativa avfärdade den franska revolutionens ideal och lyfte fram det Tysk-romerska riket (Heliga romerska riket av tysk nation) som förebild. De såg nationen som en organisk enhet och eftersträvade snarast ett socialt differentierat ståndssamhälle. Enligt Armin Mohler var Arthur Moeller van den Bruck hjärtat, Heinrich von Gleichen-Rußwurm organisatören och Eduard Stadtler propagandisten/trumslagaren i den ungkonservativa rörelsen. Även Carl Schmitt och den unge Thomas Mann brukar betecknas som ungkonservativa.

3) De folkligt nationella och den germaniska myten
Den tyskfolkliga idériktningen satte etniciteten i centrum. Folket var enligt dem inte bara en kulturell utan också en biologisk enhet. Vid sidan av biologismen fördjupade man sig i esoteriska idéer, spiritualitet och paganism. Kristendomen och dess ursprung ifrågasattes av tyskfolkliga hedningar eller omvandlades till en germaniserad kristen tro.

4) Bündische Jugend
Bündische Jugend är ett samlingsbegrepp på den livsstilsinriktade ungdomsrörelse som hyllande friluftslivet. Rörelsen startade som en idealistisk och romantisk reaktion mot det borgerliga samhällets konstlade liv. Det viktigaste för dessa ungdomar var att knyta sunda gemenskapsband i tysk natur- och kulturmiljö. Rörelsen som byggde på den tyska wandervögeltraditionen höll riddaridealen högt och betonade självdisciplin och en sund kroppskultur.

5) Landvolkbewegung
Lantfolkrörelsen var en handlingsorienterad grupp som manade till agrarpolitisk aktion genom demonstrationer och bojkotter under Weimarrepubliken. Gruppen började som en nordtysk militant bonderörelse och spred sig senare till andra delar av Tyskland. Historiskt hittar man rörelsens rötter i de tyska bondeupproren.

Inga kommentarer: